Osztályfőnöki Munkaközösség

Az osztályfõnöki munkaközösségrõl

A Mester Barnabás igazgató úr vezette gimnáziumban eredményesen és jól mûködött az osztályfõnökök közösségét összefogó osztályfõnöki munkaközösség. Ekkor a közvetlen vezetõ Bóka József tanár úr volt, az õ nyugállományba vonulásával a munkaközösség megszûnt. 1999-ben - ekkor már 8 éve Baltás Dániel volt az iskola igazgatója - merült fel a gondolat, hogy e csoport ismét munkaközösségként mûködjön. Azóta dr. Szablics Bálintné koordinálja az osztályfõnökök munkáját.

Mi is a feladata e közösségnek?

Az iskola legnagyobb létszámú munkaközössége az osztályfõnöki munkaközösség. Feladata az osztályfõnökök munkájának összefogása, irányítása, szervezése, egységesítése. Ügyel arra,hogy a tanmenetek egységes szellemben készüljenek el, meghatározza az osztályok szülõi értekezletének tematikáját. Kapcsolatot tart a diákönkormányzattal, ill. a diákmozgalmat segítõ tanárral, jelen esetben Sárosi Péterné tanárnõvel. Közremûködik az iskolai rendezvények lebonyolításában. Az iskola igazgatója a munkaközösség vezetõ segítségével tart kapcsolatot az osztályfõnökökkel és viszont. Így az információk áramlása gyorsabb és célirányosabb lett. A munkaközösség évente legalább kétszer - tanév elején és végén - tart értekezletet a teljes tagság részvételével, egyébként csak az érintettek bevonásával történik meg a feladatok felosztása, ill. az elvégzett munkák értékelése. E közösség közremûködésével bonyolítódik le többek között a Rászorultakért alapítvány pályázata, melynek keretében évek óta számos katonás diák kap havonta rendszeresen ösztöndíjat. Az elmúlt években sikerült számítógéphez juttatni arra rászoruló diákunkat is, amikor az egyik cég jelezte, hogy számítógépparkját lecseréli. Számos más pályázaton is próbálunk eredményesen szerepelni, s ezzel diákjaink tanulmányait segíteni. Évrõl évre eredményesen pályázik a munkaközösségünk az Alapítvány a Katona József Gimnáziumért kiírásában szereplõ támogatásokra. Ilyen módon vált lehetõvé, hogy az osztályfõnökök munkáját segítõ szakkönyvek körét bõvíteni tudtuk, sõt minden osztályfõnök számára rendelkezésre álló példányokat is beszereztünk. Az osztályfõnöki munkaközösség kezdeményezte elsõként a drogprevencióban való részvételt, szervezett elõadásokat diákok, szülõk és tanárok számára, és segítette Pintér Noémi tanárnõ pályázatát e témában. (A nyertes pályázatot követõen a munka a2002/2003-as tanévben be is indult.) Számos külsõ elõadó meghívására került sor, s az õ jelenlétük, ill. ismereteik színesítették az osztályfõnöki órákat, segítették az osztályfõnökök munkáját. Ilyen elõadás volt pl. az egészséges életmódról szóló óra; szexuális felvilágosító elõadás; a serdülõkor bõrproblémáiról szóló szakorvosi óra; a felvételi elõtt álló tanulók számára szervezett OTP-s elõadás , melynek témája a megtakarítások kezelése, bankkártya használata, nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos tudnivalók a munkába állók számára; kreditrendszer a felsõoktatásban, stb. Az így szervezett osztályfõnöki órák sikeresnek mondhatók, de legnagyobb gondot az jelenti, hogy nagyon nehéz az idõpontok egyeztetése, ill. a hozzájuk tartozó óracserék lebonyolítása. A munkaközösség jól mûködik, s folyamatos az eszmecsere a tagok között, ami elengedhetetlen a jó munkavégzéshez.